Jesteś tutaj: Strona główna / ORGAN PROWADZĄCY


 ORGAN PROWADZĄCY
 
Fundacja „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II jest organizacją pożytku publicznego o charakterze non - profit, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000234725. Siedziba fundacji znajduje się przy ul. A. G. Siedleckiego 12.

Statutowe cele fundacji to:
 1. popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości plastycznej,
 2. promocja młodego pokolenia twórców, krytyków i miłośników sztuki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury  w kraju i za granicą,
 3. krzewienie kultury muzycznej, plastycznej, fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
 4. organizacja imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i służących poprawie kondycji fizycznej oraz wystaw i koncertów,
 5. organizowanie działalności charytatywnej na rzecz domów dziecka,
 6. profilaktyka i terapia alkoholizmu i innych uzależnień,
 7. pomoc osobom bezdomnym i długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, w podeszłym wieku i zagrożonym alienacją społeczną,
 8. pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 10. działalność w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 Fundacja „Nowe Pokolenie” jest organem założycielskim:
 • Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM” wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 1/2009,
 • Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolna Chatka” wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod numerem 31/2010.
Fundacja „Nowe Pokolenie” jest głównym organizatorem:
 • Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc: Festiwal jest przeglądem twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z różnych typów placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych. Uczestnicy startują w sześciu kategoriach: muzyka, taniec, recytacja, mała forma sceniczna, plastyka, fotografia. Celem festiwalu jest wspieranie uzdolnionych wychowanków placówek, wspomaganie ich rozwoju, a przede wszystkim wyrównanie szans w dostępie edukacji artystycznej. Inicjatywa fundacji pozwala na rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz pasji młodych ludzi, którzy poprzez swoją sytuację bardzo często mają ograniczony dostęp do uczestnictwa w takich przedsięwzięciach;
 • Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”: Warsztaty są podsumowaniem Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc, a także nagrodą dla laureatów i osób wyróżnionych podczas Festiwalu. Obejmują muzycznej, tanecznej, teatralnej, plastycznej, fotograficznej. Rola terapeutyczna warsztatów polega na obcowaniu ze sztuką, pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia i myśli oraz daje młodym ludziom w różny sposób dotkniętym przez los, szansę rozwoju talentu oraz impuls do zmiany własnej przyszłości w trudnym okresie wchodzenia w dorosłe życie. Ważne jest przede wszystkim pokonanie nieśmiałości i wyobcowania z grupy co prowadzi nie tylko do rozwijania swoich talentów, ale przede wszystkim nawiązania nowych cennych znajomości z rówieśnikami. Warsztaty kończą się przedstawieniem teatralnym w wykonaniu uczestników projektu oraz wystawą własnoręcznie wykonanych prac plastycznych i fotograficznych. Udział w realizowanych zadaniach umożliwia zaprezentowanie się przed szerszą publicznością, co podnosi wiarę we własne możliwości oraz wpływa pozytywnie na samoocenę i poczucie własnej wartości,
 • Półkolonie Integracyjne to forma spędzania czasu wolnego dla najmłodszych, w trakcie której mają zapewnioną moc atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Turnusy półkolonii są 5-dniowe, odbywają się w sierpniu, a dzieci podzielone są na odpowiednie grupy wiekowe. Półkolonie swoim programem obejmują: uroczyste rozpoczęcie, pasowanie na Półkolonistę, zabawy integracyjne z chustą animacyjną, naukę piosenek i wierszyków, zabawy plastyczne z gliną, masą solną, malowanie palcami, dłońmi, stemplowanie, origami, zabawy sportowe, zabawy taneczne z apaszkami, pomponami i wstęgami, zabawy ruchowe, muzyczne, rozwiązywanie zagadek, kalambury, zabawy teatralne, zabawy z kukiełkami, improwizacje, bajkoterapia, relaksacja, muzykoterapia, uroczyste podsumowanie Półkolonii z nagrodami.
 
Działalność fundacji wspierają liczne media, urzędy, publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe, instytucje i ośrodki kultury, portale internetowe oraz wolontariusze i ludzie dobrej woli.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: