Jesteś tutaj: Strona główna / RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ


RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ
W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „PRZEDSZKOLNA CHATKA”
W BYDGOSZCZY

W dniach 19.10.2015 – 28.10.2015 w naszym przedszkolu została przeprowadzona ewaluacja problemowa. Badanie zostało zrealizowane przez zespół wizytatorów do spraw ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w skład którego weszły: Barbara Szczepkowska, Joanna Koperska-Nadolska. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa.

Raport z ewaluacji problemowej dotyczy przedstawionych poniżej wymagań państwa:
  1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
  2. Dzieci są aktywne.
  3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Wszystkie zawarte w raporcie tezy i dane znajdują potwierdzenie w WYSOKIEJ OCENIE przeprowadzonych badań.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o placówce, wynikające z przeprowadzonych badań…
"Przedszkolna Chatka" jest placówką na wskroś nowoczesną. Systematycznie i intensywnie rozwijającą się. Obecnie funkcjonują cztery grupy. Główne atuty przedszkola, to: wykwalifikowana kadra pedagogiczna, nowoczesne metody i formy pracy z dzieckiem, szeroka oferta zajęć dodatkowych, program adaptacyjny ułatwiający bezstresowe rozpoczęcie edukacji przedszkolnej, kreatywny rozwój dziecka poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, spójna i harmonijna współpraca z rodzicami, aktywny udział w akcjach i konkursach. Przedszkole dysponuje nowoczesną bazą, pomocami dydaktycznymi oraz estetycznymi i przestronnymi salami.

GŁÓWNE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI:
  1. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy, ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka oraz bezpieczeństwo wychowanków, a działania wynikające z koncepcji są uzgadniane i realizowane z rodzicami.
  2. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w przedszkolu i działaniach realizowanych na rzecz środowiska lokalnego, są wdrażane do samodzielności, podejmowania różnych form aktywności oraz inicjowania działań wpływających na pokonywanie trudności.
  3. Rodzice wysoko oceniają wsparcie udzielane dzieciom w rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień, w pokonywaniu trudności. Wszyscy ankietowani rodzice są zgodni, że placówka oferuje cały szereg działań, aby dzieci były aktywne, np. zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym, poznawczym, badawczym, czy kulinarnym.
  4. Przedszkole pracuje przy wsparciu specjalistów, dzięki czemu ma miejsce praca z dzieckiem zdolnym i potrzebującym opieki specjalistycznej. Opracowano programy związane z koncentracją uwagi i pamięci - "Rozruszajmy nasze głowy", "Sensoplastyczny zawrót głowy". Inne zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem, to m. in.: "Zapraszamy do świata pisma ", "Chcę pięknie mówić", "Kuchcikowo na świecie", Akademia Doświadczalskich", "Papier i tektura razem tworzą cuda" oraz zajęcia taneczne, teatralne, umuzykalniające (rytmika), co ma wpływ na aktywny udział dzieci w życiu placówki.
  5. Nowatorskie rozwiązania edukacyjne w postaci szeregu programów własnych, m.in.: "Chcę pięknie mówić", "Przedszkolak w zaczarowanej poezji dziecięcej", "Od smyka do aktora i muzyka", "Sprawne rączki", "Wielkie zasługi małej pszczoły", projektów, warsztatów, zajęć dodatkowych wzbogacają ofertę przedszkola i mają istotny wpływ na rozwój wychowanków.

 
Serdecznie dziękujemy Rodzicom oraz Partnerom, którzy wzięli udział w wywiadach grupowych, poświęcając swój czas i dzieląc się przemyśleniami na temat pracy naszego przedszkola.
 
 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem z ewaluacji. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące funkcjonowania placówki. Raport został umieszczony pod adresem:
http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000697362152.pdf
 
 
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: